Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

PZP - povinné zmluvné poistenie

PZP - povinné zmluvné poistenie

Megapoistenie vám ušetrí desiatky eur jednoduchým a rýchlym porovnaním cien povinného zmluvného poistenia, všetko vybavíte behom chvíľky, urobte si bezplatne a nezáväcne cenovú kalkuláciu vašej poistky:

>>> online výpočet ceny PZP

Pozdáva sa vám poistenie a potrebujete doklad o poistení?

Za pár minút vyplníte údaje o vás a vozidle, následne obdržíte na email všetky potrebné doklady, ktoré si môžete ihneď aj vytlačiť a vziať so sebou.

 • poistenie platí okamžite
 • môžete si ihneď vytlačiť bielu kartu (potvrdenie o poistení) a preukázať sa ňou príslušníkovi policajného zboru
 • poistenie vzniká zaplatením poistného (napr. cez internetbanking, resp. cez QR kód)

Ak máte zákonné poistenie, no chcete ho zmeniť, môžete tak urobiť hneď teraz, dojednajte si nové povinné zmluvné poistenie, no nezabudnite ku koncu poistného obdobia poslať výpoveď aktuálnej poistky.

 • nezabudnite porovnávať cenu ale i kvalitu poistenia, bezplatných benefitov, ktoré ponúkajú poisťovne k PZP, či asistenčné služby k poisteniu
 • zaujímavé môže byť aj pripoistenie rôznych rizík (stret so zverou, živel, sklo...)

Pokiaľ vám zaniko poistenie pre nezaplatenie poistného, nové poistenie si môžete uzavrieť v akejkoľvek poisťovni. Nezabudnite si však vysporiadať dlžné poistné, ktoré poisťovni musíte uhradiť za obdobie do zániku poistenia, v opačnom prípade ho bude poisťovňa vymáhať prostredníctvom inkasnej, exekučnej spoločnosti.

Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, pričom poistený má právo, aby poisťovňa za neho poskytla poškodenému náhradu škody na zdraví a pri usmrtení, náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní oprávnených nárokov a ušlého zisku.

Povinnosť uzavrieť PZP má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

 • Poistník je ten, kto uzavrel s poisťovňou poistnú zmluvu PZP a platí poistné.
 • Poistený je ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie sa poistenie zodpovednosti za škodu vzťahuje.
 • Poškodený je ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na náhradu škody podľa zákona.
 • Vlastník motorového vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená motorové vozidlo držať, užívať ho a nakladať s ním.
 • Držiteľ motorového vozidla je ten, kto je ako držiteľ zapísaný v technickom preukaze vozidla (osvedčení o evidencii).
 • Biela karta je potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, ktorý vydáva poisťovňa, vodič je povinný sa ňou preukázať pri kontrole príslušným orgánom na území Slovenskej republiky.
 • Zelená karta je medzinárodný doklad o poistení, ktorým sa vodič preukazuje pri kontrole v zahraničí.
 • Poistnou udalosťouje vznik povinnosti poisťovne nahradiť vzniknutú škodu (poskytnúť poistné plnenie).