Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Dom a domácnosť

Neváhajte a vypočítajte si cenu poistenia svojho bývania a uzavrite poistnú zmluvu online cez web:

Čo možno poistiť?

Nehnuteľnosť, budova – napr. rodinný dom, byt, rekreačná budova, vedľajšia budova, garáž, stavebné súčasti budovy...

Domácnosť – súbor hnuteľných vecí, tvoriaci zariadenie domácnosti a vecí, slúžiacich na jej prevádzku alebo uspokojovanie potrieb členov poistenej domácnosti.

Zodpovednosť za škodu – poisťovňa za vás nahradí škodu spôsobenú inému, za ktorú zodpovedáte. Poistenie sa vzťahuje na:
• zodpovednosť fyzických osôb za škodu spôsobenú inému
• zodpovednosť za škodu v súvislosti s vlastníctvom, držbou nehnuteľnosti spôsobenú inému